Tải iwin-Trong <sản ĩíuất rông nồng nghiệp và xây dựng quốc phòng thương xuyẽri phái đo một số đại lượng vật lý, như áp lực, nhiệt độ, độ-ẩm và tốc độ ,.v,;v. Những đại lượng…